Polish Czech English French German

Szukaj

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 30 września 2016r. do 9 listopada 2016r.

Jedlina-Zdrój,9.11.2016r.

BM.0057.9.2016

S P R A W O Z D A N I E

Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta

w okresie od 30 września 2016r. do 9 listopada 2016r.

 

I  Inwestycje i gospodarka komunalna:

1.      Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym w Jedlinie-Zdroju”, realizowane w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018.

2.      Wyłoniono w trybie przetargowym wykonawcę oraz przekazano plac budowy w związku z realizacją zamówienia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 116387D ul. Włościańskiej w Jedlinie-Zdroju” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020".

3.      W ramach modernizacji ulic w Jedlinie-Zdroju zlecono wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Marii Dąbrowskiej oraz na ul. Jana Kochanowskiego.

4.      Uzyskano zatwierdzenie projektu organizacji ruchu związanego z wprowadzeniem przejścia dla pieszych na ulicy Piastowskiej w pobliżu marketu Biedronka.

5.      Zakończono roboty budowlane w ramach zadania pn. „Odbudowa  przepustów i rowów drogi gminnej ul. Włościańska”.

6.      Zakończyły się roboty melioracyjne związane z bieżącym utrzymaniem rowów melioracji szczegółowej (działka nr 172 obręb Glinica – od nieruchomości przy ul. Moniuszki 15 do nr 19).

7.      Na terenie Gminy prowadzone są inwestycje przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

-     od ul. Włościańskiej do budynków przy ul. Kłodzkiej 42,44 i 81 oraz na ulicy Górniczej i Krótkiej – wykonywana jest sieć kanalizacji sanitarnej;

-     przy ul. Partyzantów budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej;

-     wyłoniono wykonawcę na wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej do nieruchomości przy ul. Kościelnej 15.

8.      Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi roboty związane z:

-     remontem sieci wodociągowej przy ul. Chrobrego i Słowackiego;

-     wymianą przyłącza wodociągowego do nieruchomości przy ul. Moniuszki 21.

9.      Na potoku Jedlina prowadzone są na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej prace zabezpieczająco-konserwacyjne.

10.  Trwają czynności odbiorowe związane z realizacjąUmowy na wymianę okien i drzwi w lokalach mieszkalnych Gminy Jedlina-Zdrój.

11.  Trwają czynności odbiorowe robót w ramach umowy na modernizację dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Noworudzkiej 19.

12.  Wyłoniono wykonawcę na odwodnienie budynku Centrum Kultury oraz przyłączenie do kanalizacji sanitarnej.

13.  W ramach przygotowania do rewitalizacji uzdrowiskowej części miasta odzyskano  nieruchomość przy ul. Piastowskiej 35.

14.  Sprzedane zostały trzy lokale mieszkalne oraz jedna działka budowlana na Pl. Zwycięstwa.

15.  Aktualizowane są opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego.

16.  Złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Jedliny-Zdroju”.

17.  Na cmentarzu zamontowano dodatkowo dwie kamery monitoringu.

18.  Trwają przygotowania do zimy – wypompowano wodę z fontann, zabezpieczane są toalety przed mrozami.

19.  Na bieżąco prowadzone są prace porządkowe – przycinanie gałęzi, zbieranie liści, zamiatanie ulic.

 

                

II. Spotkania:

1.      Uczestniczyłem  w Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia LOT AW, na którym omówiono  stan realizacji działań organizacji zaplanowanych  w 2016r.

2.      Spotkałem się z Nadleśniczym Lasów Państwowych w sprawie podjęcia wspólnych działań dotyczących zagospodarowania  dróg leśnych na terenie gminy.

3.        Spotkałem się z dyrektorami jednostek podległych w celu omówienia spraw bieżących.

4.        Uczestniczyłemw Transgranicznym Kongresie Rowerowym „Dobre praktyki rozwoju ruchu rowerowego”, który odbył się  Centrum Konferencyjnym Stadionu Miejskiego we Wrocławiu.

5.        Spotkałem się z Dyrektorem Polskich Kolei Państwowych oddział Gospodarowania Nieruchomościami w sprawie modernizacji dworca kolejowego Jedlina-Górna, oraz przebudowy linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice-Jedlina-Zdrój-Wałbrzych.

6.        Spotkałem się z Komendantem Straży Pożarnej Grzegorzem Kułakiem nt. bezpieczeństwa pożarowego w gminie oraz możliwości gminy na rzecz pomocy Państwowej Straży Pożarnej                             w Wałbrzychu.

7.        Spotkałem się z Prezesem Przedsiębiorstwa Projektowo-Doradczego „Wrotech”, w sprawie uzgodnień w opracowywanej koncepcji zagospodarowania terenu przy Kompleksie Rekreacyjnym  przy  ul. Kłodzkiej.

8.      Spotkałem się z Prezesem Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. Panem Pawłem Skrzywankiem       w  sprawie omówienia aktualnej sytuacji w spółce.

9.        Spotkałem się z dyrektorem  Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Zbigniewem  Dynakiem w sprawie omówienia planów przedsiębiorstwa Uzdrowiska Szczawno-Jedlina.

10.    Uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia LOT AW, na którym wybrano przewodniczącego i sekretarza stowarzyszenia.

11.    Uczestniczyłem w szkoleniu Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” nt.podstaw prawnych funkcjonowania LGD i wdrażania LSR                  w ramach PROW 2014 – 2020.

12.    Spotkałem się z przedstawicielem PKP S.A w sprawie Studium wykonalności linii kolejowej 285.

13.    Zastępca Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój uczestniczył w spotkaniu wraz z przedsiębiorcami, których projekty wybrane zostały do dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020 ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, w ramach konkursu 1.5.2 Rozwój produktów i usług MŚP  ZIT AW.

14.    Zastępca Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Sterującego ZIT AW w Krzeszowie, celem spotkania było omówienie programów RPO na lata 2014-2020.                

 

III Przeciwdziałanie bezrobociu:

 

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego  (do września 2017 r.)

b.             dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (do lutego 2017 r.)

c.              jedna osoba na stanowisku pomoc  administracyjna (do lutego 2017r.)

2.      W ramach robót publicznych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.       Jedna osoba na stanowisku robotnika gospodarczego (do listopada 2016r.))

3.      W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 20 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.

4.       Staż w Urzędzie Miasta odbywają cztery osoby, jedna na stanowisku gońca, trzy osoby na stanowisku pomoc administracyjna.

5.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 143 osoby bezrobotne, w tym                  82  kobiety; z prawem do zasiłku jest 40 osoby w tym  23  kobiet.

 

IV Sprawy różne:

1.      W dniu 14 października 2016r. mieszkanka naszego miasta Pani Jadwiga Górka obchodziła setną rocznicę urodzin. Z tej okazji Jubilatce wizytę w miejscu zamieszkania złożył Burmistrz Miasta, Przewodnicząca Rady Miasta oraz Sekretarz Miasta.

2.      Wziąłem udział w uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, które obchodzono                                   w Klubokawiarni „Ciekawa”. Uczniowie obu szkół zaprezentowali program artystyczny.  Podczas uroczystości wręczyłem nagrody Burmistrza Miasta dyrektorom obu szkół oraz dwóm nauczycielom.

3.      W dniu 16 października br. po raz trzeci w Kościele przy ul. Jana Pawła II odbył się  Koncert III Kultur, podczas którego wystąpił zespół Opera Night Group w koncercie pt. SACRUM. Honorowy patronat objął J.E. Ignacy Dec Biskup Świdnicki.

4.      Wspólnie z Przewodniczącą Rady Miasta Jedlina-Zdrój, Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Jedliny-Zdroju zostaliśmy zaproszeni przez Związek Emerytów i Rencistów na Dzień Seniora, który uroczyście obchodzono  w restauracji „Słowik” w Jedlinie-Zdroju.

5.      Michał Tomasik - mieszkaniec naszego miasta, otrzymał gratulacje drobną nagrodę od  Burmistrz Miasta za zajęcie III miejsca w rozgrywkach ALMMA.

6.       W dniu 3 listopada w Pawilonie Zdrojowym odbyło się spotkanie z dr Przemysławem Dominasem – autorem książki pt. „Dzieje Kolei Doliny Bystrzycy (Weistritzthalbahn) Świdnica - Jedlina Zdrój”.

  1. Ruszył program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w okolicy. „Mapa” jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz na profilu Fb.
  2. W intencji Ojczyzny w 98. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości odprawiona zostanie Msza Św. o godz. 11.30, a następnie odbędą się uroczystości pod Obeliskiem Miejskim.

 

 

Dodatkowe informacje