Polish Czech English French German

Szukaj

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 31 sierpnia 2016r. do 29 września 2016r.

Jedlina-Zdrój,29.09.2016r.

BM.0057.8.2016

S P R A W O Z D A N I E

Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta

w okresie od 31 sierpnia 2016r. do 29 września 2016r.

 

I  Inwestycje i gospodarka komunalna:

1.      Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym w Jedlinie-Zdroju”, realizowane w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018:  

– ukończono zadanie nr 1 pn.: „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na kompleksie sportowym przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju”,

- na końcowym etapie jest realizacja zadania nr 2 i 3.

Uroczystość otwarcia połączona z Festiwalem Aktywności zaplanowana została na dzień 9 października br.

2.      Trwa budowa ciągu pieszo – rowerowego, przy którym wzdłuż ul. Kłodzkiej usuwane jest  stare ogrodzenie.

3.      Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. W ramach w/w projektu są przewidziane trzy zadania:

Nr 1. - Budowa centrów przesiadkowych w Jedlinie-Zdroju.

 Nr 2. - Budowa trasy pieszo-rowerowej od ul. Zakopiańskiej do ul. Chrobrego w Jedlinie-Zdroju.

  Nr 3. -  Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Gminie Jedlina-Zdrój.

4.      Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizacje zamówienia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 116387D ul. Włościańskiej w Jedlinie-Zdroju” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020".

5.      Otrzymano zatwierdzenie projektu organizacji ruchu związanego z wprowadzeniem strefy zamieszkania obejmującego ulice: G. Narutowicza, C. Kamila Norwida, Cz. Miłosza,                     Z. Herberta, W. Andersa, J. Tuwima, W. Sikorskiego, B. Chrobrego, Słowackiego,                             A. Mickiewicza, J. Kochanowskiego, A. Fredry.

6.      Zlecono wykonanie rozbudowy systemu monitoringu na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.

7.      Rozbudowano plac zabaw w Jedlince przy ulicy Długiej o nowe urządzenia do zabawy.

8.      Rozpoczęto roboty budowlane w ramach zadania pn. „Odbudowa  przepustów i rowów drogi gminnej ul. Włościańska”.

9.      Rozpoczęły się roboty melioracyjne związane z bieżącym utrzymaniem rowów melioracji szczegółowej od nieruchomości ul. Moniuszki 15 do 19.

10.  Podpisano umowę na wymianę okien i drzwi w lokalach mieszkalnych Gminy Jedlina-Zdrój.

11.  Podpisano umowę na modernizację dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Noworudzkiej 19.

12.  Przygotowany został wniosek do BGK o dotację na adaptację i modernizację lokali  mieszkalnych oraz socjalnych w Jedlinie-Zdroju. (5 lokali socjalnych i 1 lokal mieszkalny).

13.  W ramach Programu Nasze Podwórko sprzedany został grunt Wspólnocie przy ul. Moniuszki 21.

14.  Przy ul. Pięknej ustawiona została stacja meteorologiczna, która służy ocenie klimatu. Wyniki tych badań są niezbędne przy opracowywaniu operatu uzdrowiskowego.

15.  Trwają prace przy punkcie widokowym przy ulicy Wałbrzyskiej.

16.  Ustawiono ławki przy ulicy Chałubińskiego oraz przy parkingu na ulicy Wałbrzyskiej.

17.  Na bieżąco koszone są tereny zielone i trwa sprzątanie miasta.

                

II. Spotkania:

1.      Uczestniczyłem  w Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia LOT AW, na którym omówiono  bieżące działania organizacji i planowane  do realizacji w 2016r.

2.      Spotkałem się z Nadleśniczym Lasów Państwowych w sprawie podjęcia wspólnych działań dotyczących zagospodarowania  dróg leśnych na terenie gminy.

3.      Spotkałem się z Komendantem Policji w Wałbrzychu w sprawie omówienia bieżących spraw       i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Gminy.

4.        Uczestniczyłem w XXV posiedzeniu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów                           i Kanalizacji, na którym m.in. omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016r. oraz sprawy różne.

5.        Spotkałem się z Prezesem Zamku Książ z Rafałem Wiernickim w sprawie omówienia bieżącej działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej.

6.        Spotkałem się z dyrektorami jednostek podległych w celu omówienia spraw bieżących.

7.        Uczestniczyłemw konferencji nt. „Turystyki rowerowej – nowe standardy i innowacje”                      w Centrum Konferencyjnym Stadionu Miejskiego we Wrocławiu.

8.        Zastępca Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój, uczestniczył w IV Kongresie Rewitalizacji Miast, który odbył się w dniach 19-21 września 2016r. w Starej Kopalni w Wałbrzychu i połączony był z XIV Kongresem Miast Polskich.

 

 

III Przeciwdziałanie bezrobociu:

 

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego  (do września 2017 r.)

b.             dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (do lutego 2017 r.)

c.              jedna osoba na stanowisku pomoc  administracyjna (do lutego 2017r.)

2.      W ramach robót publicznych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.       Pięć osób na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (dwie osoby do września 2016r., trzy osoby do października 2016r.)

b.      Jedna osoba na stanowisku robotnika gospodarczego do listopada 2016r.

3.      W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 20 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.

4.       Staż w Urzędzie Miasta odbywają trzy osoby, jedna na stanowisku gońca, trzy osoby na stanowisku pomoc administracyjna.

5.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 187 osoby bezrobotne, w tym                  93  kobiety; z prawem do zasiłku jest 41 osoby w tym  25  kobiet.

 

IV Sprawy różne:

1.      Wspólnie z Przewodniczącą Rady Miasta wziąłem udział  w  uroczystym o rozpoczęciu roku szkolnego. Podczas uroczystości zostały wręczonestypendia dla uczniów osiągających szczególne wyniki w nauce, sporcie lub w dziedzinie artystycznej.W Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczakaprzyznano 8 stypendiów,aw Gimnazjum Miejskim im.Jana Pawła II– 9.

2.      W dniu 21 września br. uczestniczyłem w spotkaniu międzyreligijnym z duchowym przywódcą Tybetańczyków Dalajlamą XIV. W Kościele Pokoju w Świdnicy spotkali się duchowni reprezentujący różne religie i wspólnie  podpisali  apel o pokój na świecie.

3.      W dniu 20 września br. Honorowy Obywatel Miasta – Pan Gunter Boehm wraz z małżonką złożyli wizytę w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój, a także w Centrum Kultury, gdzie spotkał się z młodzieżą gimnazjalną i przekazał 4 tomy kroniki swojego rodu.

4.      W dniu 22 września br. Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ignacy Dec podczas wizyty kanonicznej w Jedlinie-Zdroju gościł w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój. Odwiedził także szkoły                          i przedszkole, a na Cmentarzu Komunalnym poświęcił Krzyż.

5.      W dniach 22-23 września br. uczestniczyłem w XIV Samorządowym Forum Kapitału             i Finansów, zorganizowanym w Centrum Kongresowym w Katowicach. Podczas uroczystej gali odebrałem dyplom dla Gminy Jedlina-Zdrój, która w  Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” podsumowującym wykorzystanie funduszy UE na projekty społeczne obejmujące inwestycje w latach 2007 – 2015, znalazła się wśród 10 laureatów, zajmując VII miejsce w kategorii małe miasta.  

6.      Od dnia 26 września do 28 listopada 2016r. uczniowie klas II Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  w Jedlinie-Zdroju bezpłatnie korzystają z pozalekcyjnych zajęć sportowych z zakresu nauki pływania, realizowanych w ramach  programu „Dolnoślązak umie pływać w 2016” , prowadzonych przez instruktorów w Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Aqua-Zdrój”   sp. z o. o.

7.       Od września br. funkcjonujązajęciastałeorganizowanewCentrum Kultury oraz  na boisku piłkarskim przez wykwalifikowanych Instruktorów.

 

Dodatkowe informacje