Polish Czech English French German

Szukaj

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 31 marca 2016r. 28 kwietnia 2016r.

Jedlina-Zdrój, 28.04.2016r.

BM.0057.4.2016

SPRAWOZDANIE
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od 31 marca 2016r. 28 kwietnia 2016r.

 

I Inwestycje i gospodarka komunalna:
1. Zakończono przebudowę hali namiotowej znajdującej się na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego; przebudowano także pomost na zbiorniku wodnym zlokalizowanym na terenie Kompleksu.
2. Trwa budowa wodociągu na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym.
3. Trwają prace związane z modernizacją dróg dojazdowych i chodników do posesji gminnych.
4. Wykonano oznakowanie poziome na terenie Gminy Jedlina-Zdrój - głównie na ulicach: Piastowskiej, Wałbrzyskiej, Placu Zdrojowym, Placu Zwycięstwa.
5. Zamontowano pięć nowych tablic ogłoszeniowych w: Kamieńsku, Glinicy, Suliszowie.
6. Na terenie miasta zamontowano 20 nowych koszy na śmieci.
7. Trwają prace z wymianą oznakowania ulic w centrum miasta.
8. Podpisana została umowa z firmą KOMUNALNIK Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój. Od 26 kwietnia br. rozpoczęła się wymiana pojemników. Opracowany został nowy harmonogram odbioru odpadów, który będzie obowiązywał od dnia 1 maja 2016 r.
9. Trwa procedura zwrotu na rzecz Gminy ogrodów działkowych, czekamy na opinię Rady Polskiego Związku Działkowców.
10. Trwają przygotowania do organizacji konferencji pn. „Poprawa stanu jakości powietrza w Polsce - Błękitny węgiel” podczas której zaprezentowane zostaną wyniki pomiarów przeprowadzonych przed i w trakcie projektu. Konferencja zostanie dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
11. Trwa sprzątanie ulic, porządkowanie skwerów w tym skweru na skrzyżowaniu ulic Kłodzkiej, Noworudzkiej i Świdnickiej, wykoszone i oczyszczone zostały pobocza.


III. Spotkania:
1. Uczestniczyłem w spotkaniu z Prezesem Uzdrowiska Szczawno-Jedlina w sprawie omówienia planów działalności przedsiębiorstwa, a także dalszej współpracy.
2. Spotkałem się z Nadleśniczym Lasów Państwowych w sprawie podjęcia wspólnych działań zagospodarowania dróg leśnych na terenie gminy.
3. Uczestniczyłem w VII WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia oraz uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
4. Spotkałem się z dyrektorami podległych jednostek w celu omówienia bieżących spraw.
5. Spotkałem się z Prezydentem Wałbrzycha w sprawie zagospodarowania turystycznego terenów leśnych znajdujących się na obszarze Natura 2000 z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdroju i Wałbrzycha; w tym temacie zostało podpisane porozumienie w sprawie opracowania projektu budowlanego wieży widokowej na górze Borowa w paśmie Gór Wałbrzyskich.
6. Wziąłem udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej, na którym omówiono zasady nabory wniosków dla przedsiębiorców ZIT AW.
7. Spotkałem się z Kierownikiem Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Wałbrzychu w sprawie ustaleń konserwatorskich dotyczących drogi gminnej przy Pałacu Jedlinka.
8. Spotkałem się z Prezesem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w celu omówienia harmonogramu realizacji inwestycji na terenie miasta..
III Przeciwdziałanie bezrobociu:

1. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a. trzy osoby na stanowisku robotnika gospodarczego (jedna osoba do sierpnia 2016 r., dwie osoby do września 2017r.),
b. dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (jedna do sierpnia 2016r. i jedna osoba do września 2017r.).
2. W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 20 osób w miesiącu uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.
3. Staż w Urzędzie Miasta odbywają dwie osoby, jedna na stanowisku gońca, druga na stanowisku pomoc administracyjna.
4. Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 219 osób bezrobotnych, w tym 118 kobiet; z prawem do zasiłku jest 63 osoby w tym 40 kobiet.

IV Sprawy różne:
1. Z dniem 1 kwietnia br. ruszył program rządowy program 500 plus, którego realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Do dnia dzisiejszego wpłynęło 236 Wniosków. Pierwsze decyzje na 339 dzieci zostały już wydane. Płatności na r-k bankowy wskazany przez rodziców zostały przekazane 27 kwietnia, a wypłaty gotówkowe będą realizowane w kasie Urzędu w dniach 27 i 28 kwietnia.
2. W dniu 2 kwietnia br. otwarto Park Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju; uruchomiony został tor saneczkowy, Park linowy z pięcioma trasami oraz wieża wspinaczkowa.
3. Kacper Gut – uczeń klasy III Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II został 3–krotnym Laureatem prestiżowego konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista”, z tej okazji Burmistrz Miasta wraz z Przewodniczącą Rady Miasta złożyli najserdeczniejsze gratulacje uczniowi, rodzicom i nauczycielom przygotowującym do konkursu.
4. W Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju w dniu 12 kwietnia 2016r. odbył się audyt nadzoru Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 przeprowadzony przez audytora PIHZ Certyfikacja.
5. W dniu 23 kwietnia br. odbyły się ”2 Uzdrowiskowe Wędrówki – Rajd Turystyczny”, w którym na trzech trasach uczestniczyło ponad 100 osób. Na zakończenie było ognisko piecznie kiełbasek a także nagrody m.in. za quiz z wiedzy.
6. W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój. Opracowana została ankieta diagnostyczna służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji i obecnie trwa zbieranie informacji mających na celu sporządzenie diagnozy w ramach Programu.
7. W dniach 1- 3 maja zaplanowano Majówkę w mieście; w dniach 30.04. - 1.05. odbędzie się XII Międzynarodowy Festiwal Petanque, a 3.05. Turniej Piłki Nożnej oraz Msza Św. i uroczystości przy Obelisku Miejskim związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 

Dodatkowe informacje