Polish Czech English French German

Szukaj

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 27 listopada 2015r. do 30 grudnia 2015r.

Jedlina-Zdrój, 30.12.2015

BM.0057. 11 .2015

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 27 listopada 2015r. do 30 grudnia 2015r.


I Inwestycje i gospodarka komunalna:
1. W ramach pilotażowego programu badawczego ogrzewania mieszkań tzw. „błękitnym paliwem” zakończono dystrybucję węgla do mieszkańców stref A, B i C uzdrowiska. Zakończone zostały także pomiary powietrza.
2. Zakończono przebudowę kanalizacji burzowej w okolicy Pl. Zdrojowego, skanalizowano spływ wody deszczowej z ul. Warszawskiej.
3. Dokończono inwestycję przy ul. Moniuszki 19 poprzez wylanie asfaltu na drodze dojazdowej do garaży.
4. Zakończył się remont odcinka drogi wojewódzkiej ul. Kłodzkiej w Glinicy realizowany przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.
5. Gmina Jedlina-Zdrój zakupiła i zamontowała w Glinicy dwa nowe przeszklone przystanki oraz kubły na śmieci.
6. Zakończono roboty zduńskie związane z przebudową 4 pieców i kuchni licowanych kaflami w 4 lokalach będących własnością Gminy Jedlina-Zdrój.
7. Zlecono wykonanie oświetlenia świątecznego miasta Jedlina-Zdrój (przełom roku 2015/2016),
8. Rozliczono z Ministerstwem Sportu i Turystyki inwestycję dot. boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią,
9. Rozliczono z Wojewodą Dolnośląskim zadanie dot. przebudowy ul. Kamiennej i Ogrodowej w Jedlinie-Zdroju.
10. Zakończono i rozliczono z Nadleśnictwem Wałbrzych budowę drogi leśnej dz. nr 296 (obręb Jedlinka).
11. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadań dofinansowywanych w ramach PROW pn.:„Budowa drogi gminnej ul. Zagórskiej w Jedlinie-Zdroju” oraz pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 116389D ul. Zamkowej w Jedlinie-Zdroju”.
12. Zamontowano dwa lustra przy ulicy Poznańskiej oraz nowe znaki drogowe wyznaczające obszar stref zamieszkania. Dodatkowo ba obszarach oznaczonych znakiem strefa zamieszkania zamontowano tablice przypominające kierowcom o konieczności zwolnienia i ustąpienia pierwszeństwa przechodniom.
13. Prowadzono bieżące prace porządkowe: zamiatanie i sprzątanie ulic, zbieranie opadłych liści.
14. Przygotowano miasto do zimy; rozstawiono pojemniki z piaskiem.

 

 

III. Spotkania:
1. Spotkałem się z Prezesem Przedsiębiorstwa Projektowo-Doradczego „Wrotech”, w sprawie uzgodnień w opracowywaniu zagospodarowania terenu przy Kompleksie Rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej.
2. Uczestniczyłem w Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na którym omówiono przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na przyszły rok oraz uchwalono budżet na 2016 rok.
3. Spotkałem się z dyrektorami jednostek podległych w celu omówienia spraw bieżących.
4. Uczestniczyłem w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w sprawie omówienia zamierzeń inwestycyjnych w zakresie dalszego funkcjonowania Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A.
5. Spotkałem się z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego w sprawie omówienia zasad współpracy polsko-czeskiej i możliwości wykorzystania środków unijnych.
6. Wziąłem udział w spotkaniu się prezesem Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. w sprawie zastosowania pionierskich rozwiązań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie.
7. Spotkałem się z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie omówienia programu ochrony środowiska w związku z niską emisją.
8. Spotkałem się z Prezesem firmy Enitra sp.z.o.o Tadeuszem Ratajczykiem w sprawie złożenia oferty na kupno głównej atrakcji Czarodziejskiej Góry "Relax" - parku linowego "Czarodziejskie Liny".
9. Spotkałem się z Dyrektorem Polskich Linii Kolejowych Wałbrzych w sprawie omówienia planowanych remontów na trasie linii kolejowej odcinka Wałbrzych Główny - Jedlina-Zdrój.
10. Wziąłem udział w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie ” w sprawie ustalenia członkostwa w Stowarzyszeniu i uzupełnienia składu rady.
11. Spotkałem się z Dyrektorem wałbrzyskiego oddziału firmy „Tauron Dystrybucja” w sprawie wymiany oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
12. Spotkałem się z Prezesem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w celu omówienia harmonogramu realizacji inwestycji – budowy przepompowni przy ul. Barbary.

IV Przeciwdziałanie bezrobociu:

1. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a. dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego (do lutego 2016 r.)
b. jedna osoba na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (do września 2017r.)
2. W miesiącu grudniu zakończono organizację prac społecznie-użytecznych, w ramach których średnio 20 osób uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.
3. Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 188 osób bezrobotnych, w tym 110 kobiet; z prawem do zasiłku jest 52 osób w tym 36 kobiet.

 

 

V Sprawy różne:
1. Reprezentowałem Aglomerację Wałbrzyską w Konferencji Kończącej Konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania 2015 - Razem dla rozwoju”, zorganizowanej w Warszawie, w którym Aglomeracja Wałbrzyska znalazła się w gronie 12 finalistów i została Laureatem za projekt „Tworzenie programów rozwoju obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej w duchu partnerstwa, dialogu i debaty między partnerami i interesariuszami”.
2. W ramach Projektu „Prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne w Gminie Jedlina-Zdrój” zorganizowane zostały 2 spotkania informacyjne z mieszkańcami; zebrano wnioski mieszkańców o udział w projekcie, obecnie trwa podpisywanie umów z mieszkańcami, którzy zostali wpisani na listę uczestników projektu ( około 30 osób zainteresowanych projektem).
3. 12 grudnia w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu odbyło się I Forum Samorządowe. Podczas forum poruszono tematy związane między innymi z etyką w samorządzie, relacją Unia Europejska a samorząd, a także dyskutowano na temat inwestycji związanych z elektrowniami fotowoltaicznymi.
4. W dniu 17 grudnia br. w Ośrodku Pomocy Społecznej, odbyła się Zabawa Mikołajkowa dla dzieci z rodzin objętych pomocą ośrodka. Dzieci wspólnie z rodzicami uczestniczyły w przygotowywaniu ozdób świątecznych, śpiewaniu kolęd i słodkim poczęstunku.
5. W dniu 18 grudnia br. w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju po raz drugi zorganizowano Jedlińskie Spotkanie Opłatkowe, dla wszystkich mieszkańców miasta, w którym obecnością zaszczycił J.E. Ks. Bp Prof. Ignacy Dec - biskup świdnicki.

 

Dodatkowe informacje