Polish Czech English French German

Szukaj

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 1 października 2015r. do 29 października 2015r.

Jedlina-Zdrój, 29.10.2015

BM.0057.9.2015

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 1 października 2015r. do 29 października 2015r.

I. Inwestycje i gospodarka komunalna:
1. Trwają czynności przygotowujące do końcowego odbioru robót realizowanych w ramach czterech zadań dofinansowywanych ze środków uzyskanych z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji na usuwanie skutków powodzi z roku 2014.
2. Trwają roboty w ramach zadania pn. „Konserwacja i czyszczenie rowów wraz z przepustami melioracji szczegółowej” na rowach R-B działka nr 462/2 obręb Jedlina-Zdrój tj. od sklepu „Stokrotka” w kierunku wiaduktu Pl. Zwycięstwa oraz R6-3 działka 174/1 i 172 obręb Glinica tj. w rejonie nieruchomości Moniuszki 21. Powyższe zadania będą dofinansowane przez Województwo Dolnośląskie.
3. Zakończono roboty w ramach zadań: „Usunięcie zagrożeń na instalacjach elektrycznych w pięciu lokalach mieszkalnych”. W trakcie jest zadanie pn. „Przebudowa czterech pieców kaflowych”. Do końca miesiąca wymienionych zostanie 40 okien w lokalach gminnych.
4. Z powodu suszy w trybie awaryjnym zmodernizowano ujęcie wody dla nieruchomości przy ul. Kłodzkiej 32 i 34.
5. Na zlecenie WZWiK wykonywana jest kanalizacja przy ulicy Piastowskiej i Barbary oraz wymiana rur wodociągowych przy ulicy Kłodzkiej.
6. Trwają prace końcowe związane z przebudową ul. Kamiennej i ul. Ogrodowej. Ułożono koryta ściekowe wzdłuż ul. Ogrodowej, ustawiono krawężniki, zbudowano chodnik. Zadanie realizowane zostało przy współpracy naszej Gminy z Nadleśnictwem Wałbrzych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
7. Przebudowywana jest droga gminna przebiegająca od Stacji Kolejowej do Pałacu Jedlinka. Zadanie realizowane przy współpracy naszej Gminy z Nadleśnictwem Wałbrzych.
8. Przygotowano wniosek do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na przebudowę ulicy Włościańskiej.
9. Rozpoczęto procedurę na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań zgłaszanych do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2013-2020:
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 116389D ul. Zamkowej w Jedlinie-Zdroju”, (działka: Nr 292/3 część, Nr 292/4 część, Nr 293/2 część, obręb Jedlinka - dł. około 650m).
- „Budowa drogi gminnej ul. Zagórskiej w Jedlinie-Zdroju”
10. Rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej nr 381 ulicy Kłodzkiej (Glinica).
11. Zakończono postępowanie na wycinkę i cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach należących do Gminy Jedlina-Zdrój (usunięto 5 drzew, przycięto 1 drzewo).
12. Dokonano naprawy pokrycia dachowego na Kaplicy Cmentarnej.
13. Na cmentarzu komunalnym wykonano nowy krzyż.
14. W trakcie realizacji jest wykonanie 15 nisz urnowych.
15. Na parkingu kompleksu sportowego przy ulicy Kłodzkiej dobudowane jest do kontenera szatniowego pomieszczenie magazynowe oraz nowy dach.
Na terenie miasta prowadzono następujące prace:
a) koszenie i zamiatanie poboczy ulic i dróg gminnych oraz terenów zielonych,
b) prace ogrodniczo - pielęgnacyjne w Parku Północnym i Południowym oraz na Placu Zdrojowym: przycinanie krzewów, plewienie róż, grabienie, zamiatanie,
c) wykonano nowy klomb przy ul. Chrobrego 2,
d) usunięto stare pnie z terenu cmentarza, ogłowiono drzewo obok cmentarza,
e) zamontowano balustradę drewnianą przy ulicy Wałbrzyskiej („nowy parking”),
f) prowadzono wycinkę krzewów na ul. Chojnowskiej, Brzozowej, wokół stacji Jedlina Górna,
g) PKP PLK po interwencji gminy oczyściło z samosiejek torowisko na stacji kolejowej Jedlina-Zdrój,
h) w całym mieście zbierane są liście, czyszczone są studzienki burzowe,
i) porządkowane są miejskie tablice ogłoszeń.

III. Spotkania:
1. Spotkałem się z Komendantem Komisariatu Policji w Głuszycy w sprawie omówienia bieżących spraw i bezpieczeństwa na terenie Gminy, oraz stanu realizacji służb kontraktowych.
2. Spotkałem się z Prezesem Przedsiębiorstwa Projektowo-Doradczego „Wrotech”, w sprawie uzgodnień w opracowywanej koncepcji zagospodarowania terenu przy Kompleksie Rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej.
3. Spotkałem się z Dyrektorem Polskich Linii Kolejowych Wałbrzych w sprawie omówienia planowanych remontów na trasie linii kolejowej odcinka Wałbrzych Główny - Jedlina-Zdrój.
4. Spotkałem się z Dyrektorem Polskich Kolei Państwowych oddział Gospodarowania Nieruchomościami w sprawie wypracowania wspólnej koncepcji dot. nieużytkowanych nieruchomości w Jedlinie-Zdroju przez PLK S.A
5. Spotkałem się z Prezesem Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. Panem Pawłem Skrzywankiem w sprawie omówienia aktualnej sytuacji w spółce.
6. Uczestniczyłem w Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na którym m.in. omówiono zmiany do uchwały budżetowej na rok 2015 wraz Wieloletnią Prognozy Finansowej na lata 2015-2029..
7. Spotkałem się z dyrektorami szkół w celu omówienia bieżących spraw w jednostkach.
8. Spotkałem się z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w celu omówienia planów budowy wzmocnień na brzegach rzeki – Jedlinka.
9. Spotkałem się z Krzysztofem Brzozowskim Prezesem Centrum Technologii Energetycznej w sprawie opracowania audytu prosumenckiego w zakresie możliwości zastosowania instalacji fotowoltaicznych w Jedlinie-Zdroju.
10. Spotkałem się z Komendantem Straży Pożarnej Grzegorzem Kułakiem nt. bezpieczeństwa pożarowego w gminie oraz pomocy gminy na rzecz Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.
11. Spotkałem się z Januszem Mulawą Prezesem ExploraParku w Wałbrzychu - w sprawie wypracowania wspólnej koncepcji zagospodarowania zabytkowej remizy strażackiej przy ul. Warszawskiej.
IV Przeciwdziałanie bezrobociu:

1. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a. dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego (do lutego 2016 r.)
b. jedna osoba na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (do września 2017r.)
2. W ramach robót publicznych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a) trzy osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (od września 2015r. do 20 listopada 2015 r.)
b) dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (od października 2015 r. do 30 listopada 2015 r.)
c) jedna osoba na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (od 9 lipca 2015 r. do 30 listopada 2015r.)
3. Staż w Urzędzie Miasta obecnie odbywa 1 osoba na stanowisku pomoc administracyjna.
4. W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 20 osób w miesiącu uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.
5. Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 190 osób bezrobotnych, w tym 104 kobiety, z prawem do zasiłku jest 51 osób w tym 33 kobiet.

V Sprawy różne:

1. W dniu 13 października br. podpisałem porozumienie z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu o przystąpieniu gminy do pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisji poprzez spalanie bezdymnego paliwa „Błękitny węgiel”. Celem programu jest sprawdzenie w warunkach rzeczywistych wpływu spalania „Błękitnego paliwa” na ograniczenie niskiej emisji. Jedlina-Zdrój otrzyma nieodpłatnie do testowania 400 ton bezdymnego węgla. W tym temacie w Urzędzie Miasta odbyła się konferencję prasowa; odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami. Od 15 października br. trwa akcja zbierania deklaracji.
2. W dniu 14 października 2015r. w uczniowie obu szkół uczestniczyli w wyborach grantów edukacyjnych, w ramach ogłoszonej III edycji wyborów Jedlińskich Grantów Edukacyjnych. W każdej ze szkół wybrano po dwa granty, których realizacja rozpocznie się od m-ca listopada br.
3. W Miejskiej Szkole Podstawowe im. Janusza Korczaka zorganizowano święto z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
4. W Starej Kopalni w Wałbrzychu odbyła się konferencja, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Podczas spotkania przedstawiono możliwości ubiegania się o dofinansowanie działalności poprzez udział w konkursach ogłoszonych przez IPAW.
5. W Gimnazjum Miejskim odbyła się uroczystość - Jubileusz X-lecia nadania szkole imienia Jana Pawła II. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. pod przewodnictwem księdza biskupa Ignacego Deca, a oprawę artystyczną zapewnili uczniowie i absolwenci Gimnazjum.
6. W dniu 17 października br. w Kościele przy ul. Jana Pawła II odbył się Koncert III Kultur (VIII edycji), podczas którego wystąpił Chór Gospel Joy z Poznania wraz z współpracującą z chórem Natalią Niemen. Honorowy patronat objął J.E.Ignacy Dec Biskup Świdnicki.
7. Wspólnie z Przewodniczącą Rady Miasta Jedlina-Zdrój, Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Jedliny-Zdroju zostaliśmy zaproszeni przez Związek Emerytów i Rencistów na Dzień Seniora, który uroczyście obchodzono w restauracji „Ciekawa” w Jedlinie-Zdroju.
 

Dodatkowe informacje