Polish Czech English French German

Szukaj

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy Sesjami Rady Miasta w okresie od 31 marca 2015r. do 30 kwietnia 2015r.

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od 31 marca 2015r. do 30 kwietnia 2015r.

I . Zakres inwestycji w mieście:
1. Zakończono prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdroju. Trwa porządkowanie terenu oraz przygotowanie dokumentacji dotyczącej pozwolenia na użytkowanie.
Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowita wartość projektu: 1.081.258,38 zł,
dofinansowanie: 647.078,00 zł.

2. Zakończono prace związane z przebudową ul. Bolesława Prusa i ul. Północnej. Wymieniono starą nawierzchnię dróg na nową, przebudowano elementy odwodnienia oraz wykonano miejsca postojowe.
Całkowita wartość zadania: około 130.000,00 zł.

3. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zawarto umowę z Wykonawcą na przebudowę ulic Kamiennej i Ogrodowej. Plac budowy został przekazany, a Wykonawca w najbliższym czasie przystąpi do prac.

Planowany termin zakończenia zadania – 30 października 2015 roku.
Całkowita wartość zadania: około 384.000,00 zł
dofinansowanie: około192.000,00 zł


4. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania pn. „Przebudowa przyszkolnego boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju”.
Planowany termin zakończenia zadania – 31 października 2015 roku.
Szacowany koszt zadania około: 600.000,00 zł,
dofinansowanie: około 200.000,00 zł.


5. Naprawiono część drogi brukowej przy ul. Zamkowej wokół Pałacu Jedlinka.
Wartość zadania: 10.000,00 zł.

II . Gospodarka komunalna:
1. Na terenie miasta prowadzono następujące prace:
a. wykonanie nowych oraz poprawienie istniejących ścieżek spacerowych w Parku Północnym,
b. prace ogrodniczo - pielęgnacyjne w Parku Północnym (wygrabienie liści, przycinanie krzewów, plewienie róż),
c. bieżące utrzymywanie przystanków, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zbieranie śmieci porządkowanie terenów miejskich,
d. wycinanie samosiejek i krzaków na posesji przy ul. Kłodzkiej 32,
e. prace porządkowe na terenach zielonych grabienie trawników, zamiatanie i wyrównywanie ścieżek,
f. rozbiórka komórek drewnianych przy ul. Kłodzkiej 32 i 4,
g. czyszczenie przepustów w rowach odwadniających przy ulicy Herberta,
h. mycie ławek drewnianych oraz kamiennych po okresie zimowym na Placu Zdrojowym,
i. zamiatanie ulic i chodników po okresie zimowym.
j. prace porządkowe związane z bieżącym utrzymaniem oraz funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego,
k. likwidacja „dzikich wysypisk śmieci” ul. Dolna, Północna 10, teren za targowiskiem.
l. przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru energii znajdującej się na terenie gminy.
m. zatwierdzono projekt organizacji ruchu wprowadzający strefę zamieszkania przy ul. Partyzantów.

III. Spotkania:
1. Spotkałem się z Marszałkiem województwa Dolnośląskiego w sprawie planu inwestycyjnego Spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A
2. Spotkałem się z dyrektorami szkół w celu omówienia bieżących spraw w jednostkach.
3. Spotkałem się z Prezesem Uzdrowiska Szczawno Jedlina Pawłem Skrzywankiem w celu omówienia spraw bieżących.
4. Wziąłem udział w posiedzeniu Rady Samorządowej Aglomeracji Wałbrzyskiej w temacie Zintegrowanego Transportu Publicznego dla 22 Gmin Aglomeracji oraz budżetu ZIT na lata 2015-2020
5. Spotkałem się z Burmistrzem Miasta Żmigród w sprawie podjęcia działań na rzecz promocji i rozwoju petanque.
6. Spotkałem się z Przedstawicielami Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w sprawie budowy tras rowerowych na terenie Aglomeracji.
7. Wziąłem udział w Posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia , w sprawie uruchomienia nowych form kształcenia.
8. Spotkałem się z Dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie remontu drogi wojewódzkiej przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.
9. Podpisano umowę z p. Karoliną Małecką na stanowisko ogrodnika miejskiego.
10. Spotkałem się z Panem Pawłem Janczarskim prezesem Przedsiębiorstwa Projektowo-Doradczego „Wrotech”, w sprawie zagospodarowania terenu pod inwestycje.
11. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu z Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie złego stanu technicznego budynków położonych przy ul. Kłodzkiej 29 i 79 oraz przy ul. Piastowskiej 3
12. Zastępca Burmistrza spotkał się z Dyrektorem Tauron Dystrybucja w sprawie zawarcia nowej umowy dotyczącej utrzymania urządzeń oświetleniowych na terenie naszego miasta.

IV Przeciwdziałanie bezrobociu:

1. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a. dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego ( do lutego 2016 r.)
b. jedna osoba na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (do września 2017r.)
2. Złożono wniosek do Urzędu Pracy w Wałbrzychu na trzy osoby w ramach robót publicznych .
3. Złożono wniosek do Urzędu Pracy w Wałbrzychu w ramach stażu na stanowisko pomoc administracyjną .
4. Od dnia 23 marca br. staż w Urzędzie Miasta odbywa  1 osoba na stanowisku gońca.
5. W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 20 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.
6. Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 254 osoby bezrobotne, w tym 125 kobiet , z prawem do zasiłku jest 48 osób w tym 29 kobiet.


V Sprawy różne:
1. W Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju spotkałem się z przedstawicielami stowarzyszeń sportowych, dyrektorami szkół, nauczycielami wychowania fizycznego oraz radnymi Rady Miasta. Celem spotkania było poznanie najważniejszych zadań realizowanych w roku bieżącym w różnych dyscyplinach sportu, poznanie dotychczasowych oraz wypracowanie nowych form współpracy samorządu z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.
2. Dolnośląski Kurator Oświaty wyraził negatywną opinię w przedmiocie utworzenia Zespołu Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego, podkreślając, że planowane połączenie nie wprowadza rozwiązań organizacyjnych, zmierzających do poprawy warunków realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
3. W Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju w dniu 14 kwietnia 2015r. odbył się audyt nadzoru
Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 przeprowadzony przez audytora PIHZ Certyfikacja.
4. Na terenie Jedliny-Zdroju przeprowadzono akcję związaną z propagowaniem trzeźwości kierowców. Jej inicjatorem była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komisariat Policji w Głuszycy.
5. W dniu 23 kwietnia br. w godzinach wieczornych w obecności Burmistrza Miasta, Proboszcza tutejszej parafii oraz przedstawicieli firmy Tauron zapaliła się lampa oświecająca kościół w Kamieńsku nocą.
6. W dniu 24 kwietnia br. samorządowcy, nauczyciele, uczniowie, przedsiębiorcy, przedstawiciele Stowarzyszeń oraz mieszkańcy miasta włączyli się w akcję pn. „Sprzątamy Nasze Miasto”.
7. W dniu 28 kwietnia br. Urząd Miasta odwiedziła klasa III Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju. Uczniowie mogli zająć fotel Burmistrza i sprawdzić najważniejsze informacje w mieście zamieszczone na stronie internetowej.

 

 

 

Dodatkowe informacje