Polish Czech English French German

Szukaj

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 27 lutego 2015r. do 31 marca 2015r.

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od 27 lutego 2015r. do 31 marca 2015r.
 

I . Zakres inwestycji w mieście:

1. Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej osiedla Kamieńsk w Jedlinie - Zdroju. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Planowany termin zakończenia zadania – 31 maja 2015 roku.
Całkowita wartość projektu: 1.081.258,38 zł. dofinansowanie: 647.078,00 zł.

2. Wyłoniono w przetargu wykonawcę na przebudowę ulic Kamiennej i Ogrodowej. Zadanie jest realizowane w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”.
Planowany termin zakończenia zadania – 30 października 2015 roku.
Całkowita wartość zadania: około 491.627,99 zł , wnioskowane dofinansowanie: 245.813,99 zł

3.Trwa realizacja zadania ”Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Północnej”. Przewiduje się wymianę starej nawierzchni dróg na nową, przebudowę elementów odwodnienia oraz wykonanie miejsc postojowych.
Planowany termin zakończenia zadania – 31 lipca 2015 r.
Całkowita wartość zadania: około 130 000 zł.

4. Przebudowa przyszkolnego boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju”.
Otrzymano pozytywną opinię projektu z Urzędu Marszałkowskiego, która będzie przesłana do Ministerstwa Sportu.
Planowany koszt zadania około 600.000,00 zł, dofinansowanie ok. 200000zł.

5. Zlecono opracowanie koncepcji pn „ Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo- rekreacyjnym.

6. Urząd Marszałkowski zatwierdził protokół projektu „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno- Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap – III”. Tym samym projekt został zakończony.

Całkowita wartość projektu: 2.099.702,42 zł, dofinansowanie: 1.393.696,11 zł.

II . Gospodarka komunalna:
1. Na terenie miasta prowadzono następujące prace:
a. Trwa zamiatanie ulic i chodników po okresie zimowym.
b. Trwają prace porządkowe związane z bieżącym utrzymaniem oraz funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego.
c. Bieżące utrzymywanie przystanków, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zbieranie śmieci porządkowanie terenów miejskich (w zależności od warunków atmosferycznych),
d. Wycinanie samosiejek i krzaków na poboczu ulicy Chałubińskiego.
e. Trwają prace porządkowe na terenach zielonych grabienie trawników, zamiatanie i wyrównywanie ścieżek,
f. Wycinka (10 szt.) i cięcia sanitarno-pielęgnacyjne (16 szt.) drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mieniu,

III. Spotkania:
1. Spotkałem się z Wicemarszałkiem województwa Dolnośląskiego w sprawie planu inwestycyjnego Spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A
2. Spotkałem się z dyrektorami szkół w celu omówienia bieżących spraw w jednostkach.
3. Spotkałem się z Dyrektorem Tauron Dystrybucja Oddział w Wałbrzychu w celu kontynuacji zadania na eksploatację oświetlenia na terenie Gminy.
4. Wziąłem udział w Posiedzeniu Zarządu WZWiK przedmiotem obrad była informacja nt. stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie emisji obligacji przychodowych WZWiK.
5. Spotkałem się z Prezesem Uzdrowiska Szczawno Jedlina Pawłem Skrzywankiem w celu omówienia spraw bieżących.
6. Wziąłem udział w spotkaniu z dyrektorem PKP S.A w sprawie wyrażenia zgody na oświetlenie ulicy Bloki Kolejowe będącej własnością PKP.
7. Wziąłem udział w posiedzeniu Rady Samorządowej Aglomeracji Wałbrzyskiej w temacie Zintegrowanego Transportu Publicznego dla 22 Gmin Aglomeracji oraz budżetu ZIT na lata 2015-2020
8. Razem z Prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem oraz Wójtem Walimia Adamem Hausmanem, spotkałem się z Podsekretarzem Stanu w Ministrstwie Infrastruktury i Rozwoju Panem Sławomirem Żałobką w sprawie Rewitalizacji linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica– Jugowice –Jedlina- Zdrój –Wałbrzych jako realizacja koncepcji Aglomeracji Wałbrzyskiej.
9. Razem z z-cą spotkaliśmy się z Panią Karoliną Małecką Architektem Krajobrazu w sprawie zagospodarowania terenu pod inwestycje przy ul. Kłodzkiej.
10. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu w Wałbrzychu w sprawie budowy tras rowerowych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej
11. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu nt. gospodarki niskoemisyjnej przeprowadzone przez ekspertów Climate-KIC
12. W dniach 6 marca 2015r. do 13 marca br. przebywałem na urlopie wypoczynkowym

IV Przeciwdziałanie bezrobociu:

1. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a. dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego ( do lutego 2016 r.)
b. jedna osoba na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (do września 2017r.)
2. Złożono wniosek do Urzędu Pracy w Wałbrzychu na dwie osoby w ramach robót publicznych .
3. Od dnia 23 marca br. staż w Urzędzie Miasta odbywa 1 osoba na stanowisku gońca.
4. W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 20 osób w miesiącu uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.
5. Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 268 osób bezrobotnych, w tym 129 kobiet , z prawem do zasiłku jest 53 osób w tym 29 kobiet.

V Sprawy różne:
1. Z dniem 1 marca 2015 r. powołałem na stanowisko zastępcę Burmistrza Miasta Pana Romualda Wysockiego.
2. W dniu 20 marca 2015 roku naszą Gminę odwiedzili Przedstawiciele Spółki Wrocławskiej World Games. Przedstawiciele dokonali przeglądu terenów sportowych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej pod kątem zorganizowania zawodów petanque w naszym mieście.
3. W Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka odbył się konkurs pn. „Jedliński Talent” . Przed jury i widownią zaprezentowało się 19 talentów, wśród nich formy wokalne, muzyczne, aktorskie oraz taneczne.
4. Trwają przygotowania w sprawie uruchomienia toru saneczkowego na sezon wiosenno-letni.
 

Dodatkowe informacje