Polish Czech English French German

Szukaj

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 31 stycznia do 26 lutego 2015r.

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od 31 stycznia do 26 lutego 2015r.

I . Zakres inwestycji w mieście:

1. Zakończyła się kontrola projektu „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap – III” przez jednostkę finansującą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Ocena z realziacji zostanie przedstawiona w protokole pokontrolnym.
Całkowita wartość projektu: 2.099.702,42 zł.
Dofinansowanie: 1.393.696,11 zł.
2. W ramach projektu „Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdrój”
trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej Osiedla Kamieńsk w ramach działania 3.2.1 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdrój”.
Planowany termin zakończenia zadania – 31 maja 2015 roku.
Całkowita wartość projektu: 1.081.258,38 zł.
Dofinansowanie: 647.078,00 zł.
3. W ramach projektu „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju”(etap II na rok 2015)
Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” został zatwierdzony. Rozpoczęła się procedura przetargowa.
W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej kat. L, nr 116366D – ul. Kamienna, Ogrodowa o długości 1000 m, co ma poprawić dostępność i zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego na tym odcinku.
Całkowita wartość zadania: około 491.627,99 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 245.813,99 zł

4. „Przebudowa przyszkolnego boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju”.
Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o uzyskanie dofinansowania dla w.w. zadania z Ministerstwa Sportu z „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015 – 2017.” Trwa procedura formalna zatwierdzająca wniosek.
Planowany koszt zadania około 600.000,00 zł
5. W ramach projektu „Budowa Skateparku w Jedlinie-Zdroju”
Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o uzyskanie dofinansowania dla w/w zadania z Ministerstwa Sportu z „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017”. Trwa procedura zatwierdzająca wniosek.
Planowany koszt zadania ok. 350.000,00 zł.


6. W dniu 11 lutego 2015 roku Gmina Jedlina-Zdrój otrzymała promesę w wysokości 300 tys. na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 2014.
Informację o przyznanej dotacji wręczał Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski wraz z Wojewodą Dolnośląskim Tomaszem Smolarzem.
W 2015 roku w ramach przyznanej dotacji przewiduje się dofinansowanie niżej wymienionych zadań:
1. Odbudowa rowu melioracyjnego R-4 w rejonie ul. Poznańskiej,
2. Przebudowa kanału burzowego przy ul. Wałbrzyskiej,
3. Odbudowa głównego kanału burzowego w rejonie ul. Piastowskiej i Pl. Zdrojowego,
4. Przebudowa zabezpieczenia skarpy i odwodnienia terenu ul. J. Pawła II 5,
5. Przebudowa przepustu w obrębie Glinicy.
Dofinansowanie powyższych przedsięwzięć stanowi nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

7. Planowana budowa kanalizacji.
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji pozyskał środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji przy ul. Barbary i Piastowskiej od numeru 50 do numeru 62, natomiast w ul. Świdnickiej na budowę sieci wodociągowej wraz z kanalizacją sanitarną.

II . Gospodarka komunalna:
1. Na terenie miasta prowadzono następujące prace:
a. porządkowe związane z bieżącym utrzymaniem oraz funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego
b. zamiatanie chodników i ulic, bieżące utrzymanie przystanków, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zbieranie śmieci porządkowanie terenów miejskich
c. zimowe utrzymywanie chodników, schodów, alejek i przejść dla pieszych na terenie miasta (w zależności od warunków atmosferycznych),
d. porządkowanie poboczy przy ul. Plac Zwycięstwa,
2. Zamontowano gablotę informacyjną z mapą Jedliny- Zdroju przy budynku stacji kolejowej na ul. Dworcowej.
3. Wykonano i zamontowano tablicę „Panorama Gór Wałbrzyskich” przy siłowni terenowej przy ul. Chopina.
4. Wycięto tzw. samosiejki rosnące na skarpie przy ulicy Dworcowej.
2. W związku z planowaną inwestycją polegającą na wykonaniu oświetlenia przy ul. Bloki Kolejowe, Gmina otrzymała od PKP prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

III. Spotkania:
1. Spotkałem się z dyrektorami jednostek organizacyjnych miasta w celu omówienia bieżących spraw w jednostkach.
2. Spotkałem się z Wicemarszałkiem województwa Dolnośląskiego w celu omówienia bieżącej współpracy.
3. Spotkałem się z Dyrektorem Tauron Dystrybucja Oddział w Wałbrzychu w celu realizacji zadań na oświetlenie w Gminie.
4. Spotkałem się z Prezesem Uzdrowiska Szczawno Jedlina Pawłem Skrzywankiem w celu omówienia planów przedsiębiorstwa oraz dalszej współpracy.
5. Spotkałem się z Prezesem WZWiK Markiem Mielniczukiem; tematem rozmów była ocena możliwości poprawy funkcjonowania kanalizacji burzowej na terenie Gminy.
6. Spotkałem się z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty we Wrocławiu w celu omówienia zasad planu utworzenia Zespołu Szkół w Jedlinie-Zdroju.

IV Przeciwdziałanie bezrobociu:

1. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a. jedna osoba na stanowisku robotnika gospodarczego ( do lutego 2016 r.)
b. jedna osoba na stanowisku robotnika gospodarczego (do 27 lutego 2015r.)
2. W ramach kontynuacji robót publicznych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a) jedna osoba na stanowisku robotnika gospodarczego (od 27 listopada 2014r. do 26 lutego 2015 r.)
b) jedna osoba na stanowisku robotnika gospodarczego (od 1 grudnia 2014r. do 28 lutego 2015 r.)
3. Gmina otrzymała informację z Powiatowego Urzędu Pracy o przyznaniu limitu środków przeznaczonych na roboty publiczne w 2015r. w wys. ok. 71 tys.
4. Do dnia 25 lutego br. staż w Urzędzie Miasta odbywa ją 4 osoby na stanowisku pomoc administracyjna. Złożono wniosek na kolejny nabór.
5. W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 20 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.
6. Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 250 osób bezrobotnych, w tym 120 kobiet , z prawem do zasiłku jest 56 osób w tym 30 kobiet.

V Sprawy różne:
1. W dniu 13 lutego w Pałacu Jedlinka wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Jedliny-Zdrój zorganizowany został X – jubileuszowy Bal Charytatywny, podczas którego zebrano ponad 20 tys. zł z przeznaczeniem na Fundusz stypendialny dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie.
2. W dniu 24 lutego 2015r. przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu zorganizowali spotkanie informacyjno – warsztatowe w Centrum Kultury dla przedsiębiorców i pracodawców z terenu Jedliny –Zdroju, dotyczące przedstawienia instrumentów i możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych.
3. Ogłoszono program pn. „Nasze podwórko”, dot. promocyjnego nabycia terenu dla polepszenia funkcjonowania, skierowane do wspólnot mieszkaniowych.
4. Unieważniono przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój”. Powodem unieważnienia była zbyt wysoka wartość oferowanej usługi.
5. W dniu 8 marca w klubokawiarni „Ciekawa” odbędzie Festiwal Ciasta i wina.

Dodatkowe informacje