Polish Czech English French German

Szukaj

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od dnia 2 do 30 grudnia 2014r. złożone na sesji Rady Miasta w dniu 30 grudnia 2014r.

I Gospodarka komunalna:
Na terenie miasta prowadzono następujące prace: a) wycinano samosiejki i krzaki wzdłuż ulic Chopina, Dworcowej, Sienkiewicza, b) wymieniono ławki na przystanku autobusowym przy Placu Zwycięstwa, c) zamontowano obrzeża betonowe ograniczające skarpę przy miejscach postojowych na ul. Konopnickiej, Zakopiańskiej, d) uzupełniono nierówności (frezowiną) w drogach gruntowych przy ulicy: Kochanowskiego, Dąbrowskiej, Fredry, Kłodzkiej 61, B. Chrobrego 2, e) porządkowano i na bieżąco utrzymywano parki: Południowy, Zdrojowy, Północny, Al. Niepodległości, Pl. Zwycięstwa , f) zamiatano ulice i chodników, bieżące utrzymanie przystanków (wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zbieranie śmieci porządkowanie terenów zieleni miejskiej), g) czyszczono rów odwadniający wzdłuż ulicy Wałbrzyskiej, h) prowadzono prace porządkowe na terenie Cmentarza Komunalnego związane z jego bieżącym utrzymaniem oraz funkcjonowaniem (grabienie terenów zielonych, zamiatanie alejek, sprzątanie kaplicy),

i) przeprowadzono remont lokalu mieszkalnego ul. Kłodzkiej 26,
j) uzupełniono tablice z nazwami ulic - ul. Kłodzka 20, 22; ul. Kłodzka 18; ul. Juliana Tuwima,
k) rozpoczęła się zimowa akcja odśnieżania dróg,

II Inwestycje:
1. Zakończono projekt pn.„Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap – III”. Obecnie trwają procedury związane z rozliczeniem zadań z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
2. Trwa realizacja projekt pn. „Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdrój”, wykonywanego w ramach działania 3.2.1. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Planowany termin zakończenia zadania – 31 maja 2015 roku.
Całkowita wartość projektu: 1.081.258,38 PLN
Dofinansowanie: 647.078,00 PLN
3. Projekt pn. „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju” został zakończony i rozliczony.
4. W ramach projektu „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju” - etap II w roku 2015 przewiduje się wykonanie przebudowy odcinków dróg: ul. Kamienna i Ogrodowej o długości 1000 m
Planowany termin zakończenia zadania – 31 październik 2015 roku.
Całkowita wartość zadania: około 500 000 zł


III Spotkania:
1. Wziąłem udział w spotkaniu z Prezesem Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w sprawie omówienia perspektyw pozyskania wód termalnych na terenach uzdrowiskowych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
2. Wziąłem udział w spotkaniu z Prezesem Uzdrowiska Szczawno-Jedlina w celu omówienia bieżących spraw.
3. Spotkałem się z Komendantem Rewiru Komendy Policji w Głuszycy w celu omówienia bieżących spraw i problemów bezpieczeństwa.
4. Spotkałem się z dyrektorami jednostek gminnych w celu omówienia bieżących spraw..
5. Wziąłem udział w spotkaniu z Dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu podsumowującym zakończenie remontu odcinak drogi p- ul. Kłodzkiej w Kamieńsku. Omówiono także perspektywy remontów na kolejne lata.
6. Uczestniczyłem w Konferencji w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” podsumowującej realizację partnerskiego projektu pn. ”Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
7. Uczestniczyłem w posiedzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym uchwalono budżet Związku na 2015 rok.

IV Przeciwdziałanie bezrobociu:

1. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a. jedna osoba na stanowisku robotnika gospodarczego ( do lutego 2016 r.)
b. jedna osoba na stanowisku robotnika gospodarczego (do lutego 2015r.)
2. W ramach robót publicznych w Urzędzie Miasta zatrudnione są obecnie dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego (do lutego 2015 r.)
3. Staż w Urzędzie Miasta obecnie odbywają 4 osoby, na stanowisku pomoc administracyjna; jedna osoba po stażu, w ramach umowy z Urzędem Pracy została zatrudniona na okres 3 m-cy.
4. W dniu 12 grudnia zakończyła się umowa na prace społecznie-użyteczne, średnio 20 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonywało proste prace porządkowe na terenie miasta.
5. Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 238 osób bezrobotnych, w tym 115 kobiet , z prawem do zasiłku jest 60 osób w tym 35 kobiet.

V Sprawy różne:

1. 5 grudnia br. wraz z uczniami szkół uroczyście odsłoniłem ławeczkę z rzeźbą Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Obelisku Miejskim. Jest to druga siedząca rzeźba w Jedlinie – Zdroju, wykonana w ramach realizacji Projektu pn. „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju”. Siedząca rzeźba, została wykonana z brązu przez znanego artystę - rzeźbiarza – Grzegorza Godawę z Pleszewa. W ten sposób uczczono także przypadająca 5 grudnia 147 rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.
2. W Gimnazjum Miejskim w Jedlinie-Zdroju po raz pierwszy zorganizowano Spotkanie Opłatkowe, dla wszystkich mieszkańców miasta. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił J.E. Ks. Bp Prof. Ignacy Dec - biskup świdnicki, a uczniowie Gimnazjum Miejskiego przedstawili Jasełka pt. „Mały Książe i Boże Narodzenie”, w reżyserii Barbary Jakackiej.
3. Wręczyłem akt mianowania Panu Maciejowi Krawczykowi - nauczycielowi języka angielskiego z Gimnazjum Miejskim w Jedlinie-Zdroju, który zdał egzamin uzyskując wyższy stopień awansu zawodowego.
4. W ramach współpracy OPS z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w zakresie nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych (w ramach Programu Operacyjnego - Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym) około 200 osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie - Zdroju otrzymało pomoc w postaci świątecznej paczki żywnościowej. Pomoc udzielono na podstawie oświadczenia o wysokości dochodów i spełniania kryteriów z ustawy o pomocy społecznej.
5. W Kościele przy ul. Jana Pawła II do 6 stycznia 2015r. można obejrzeć Szopkę Krakowska, która zajęła I miejsce w konkursie w 2013r.

Dodatkowe informacje