Polish Czech English French German

Szukaj

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 31 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018r

.Jedlina-Zdrój, 28.02.2018.

BM.0057.2.2018

S P R A W O Z D A N I E

Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta

w okresie od 31 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018r.          

 

Inwestycje i gospodarka komunalna:

1.    Podpisano umowę z Wykonawcą robót dla zadnia termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju” i przekazano plac budowy.

2.    Złożono wniosek w ramach programu pn. Otwarte Strefy Aktywności - ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na rozbudowę terenów aktywności w Suliszowie (ul. Słowackiego) i w Jedlince (ul. Długa).

3.    Zakończono inwestycję dot. Termomodernizacji budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną

4.    Gmina w trybie konkursowym pozyskała środki na Rewitalizację przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta. Trwa przygotowywanie do podpisania z Instytucją Pośredniczącą umowy o dofinansowanie oraz został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawców.

5.    Rozliczono z instytucją dofinansowującą zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 116389D ul. Zamkowej w Jedlinie-Zdroju.

6.    Podpisano umowę na realizację zadania pn.: Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju. W ramach pozyskanych środków wykonane zostanie zadaszenie trybun, budowa toru rowerowego tzw. pumptrack, budowa rzeźby multimedialnej oraz siłowni terenowej tzw. street workout. Na realizację tego zadania przewidziano ponad 379 tys. zł., w tym pozyskano w ramach grantów przyznawanych przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie ponad 241 tys. zł.

7.    Trwają prace nad złożeniem wniosku w ramach działania Infrastruktura społeczna. W ramach tego zadania planowany jest remont i przebudowa budynku Opieki Społecznej, w którym powstanie Klubów Integracji Społecznej i Klubu Seniora.

8.    Trwają prace nad złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. W ramach tego zadania planowana jest m.in. budowa łączników pomiędzy ul. Noworudzką a Jasną i ul. Kłodzką a bulwarem.

9.    Trwa przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia zamówienia na wymianę okien w lokalach gminnych.

10.  Rozliczono II ratę pożyczki na wymianę pieców węglowych na ekologiczne; wypłacono mieszkańcom dofinansowanie.

11.  Ogłoszono kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieców na ekologiczne; zorganizowano spotkanie informacyjne z mieszkańcami.

12.  Wyłoniono wykonawcę wycinki i korekty koron drzew na terenie Gminy.  Rozpoczęto prace. 

13.  Trwają zebrania wspólnot mieszkaniowych.

14.  Uzupełniono wybite szyby na przystankach autobusowych.

15.   Trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem miasta.

 

 

Spotkania

1.      Uczestniczyłem w Zarządzie Wałbrzyskiego  Związku Wodociągów i Kanalizacji na którym omówiono zmiany  w budżecie oraz plany inwestycyjne Związku lata 2018 – 2029.

2.      Spotkałem się z Prezesem Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. Panem Pawłem Skrzywankiem  w sprawie omówienia aktualnej sytuacji w spółce.

3.      Uczestniczyłem w Zarządzie LOT-u w Zamku Książ w Wałbrzychu, podczas którego m.in. dyskutowano nad strategią działalności LOT AW w roku 2018 i udziałem nowych członków                      w organizacji.

4.      Spotkałem się z Przedstawicielem  Nadleśnictwa Boguszów GorcePanem Markiem Nogawką                       w sprawie bieżącej współpracy dot. infrastruktury turystycznej w Jedlinie-Zdroju.

5.      Uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Sygnatariuszy ,,Strategii Rozwoju Sudety 2030” w Jeleniogórskim Centrum Kultury  w sprawie ustalenie zasad współpracy i odpowiedzialności członków Komitetu Sterującego i omówienie zasad współpracy Sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej przy opracowywaniu Strategii Rozwoju „Sudety 2030”.

6.      Spotkałem się z Prezesem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w celu omówienia harmonogramu realizacji inwestycji na terenie naszego miasta.

7.      Uczestniczyłem w  Powiatowej Radzie Rynku Pracy w  Wałbrzychu w sprawie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2018.

8.      Zastępca Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój uczestniczył w Posiedzeniu Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej, którego tematem była aktualizacja strategii AW oraz konsultacje w sprawie programu wczesnego wykrywania raka piersi na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

9.      Zastępca Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój uczestniczyłw spotkaniu Klastra Energetycznego tematem spotkania były  założenia do opracowania Strategii Rozwoju Klastra oraz omówienie zmian w regulaminie.

 

 

 

 

Przeciwdziałanie bezrobociu:

 

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              jedna osoba na stanowisku robotnika gospodarczego,

b.             dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych,

2.      Podpisane zostało porozumienie  na rok 2018 z Powiatowym Urzędem Pracy, w ramach którego gmina zobowiązuje się do organizacji prac społecznie użytecznych dla 6 osób                  w każdym miesiącu, wykonujących prace porządkowe na terenie miasta.

 

 Sprawy różne:          

1.      Razem z Przewodniczącą Rady Miasta Marią Drapich  spotkaliśmy się z mieszkańcem naszego miasta Bartoszem Gołębiewskim mistrzem Polski seniorów i młodzieżowców w kategorii średniej w boksie olimpijskim przekazaliśmy Bartoszowi list gratulacyjny i upominki, a także zadeklarowaliśmy pomoc w znalezieniu sponsorów, którzy chcieliby wspomóc finansowo przygotowania do igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku.

2.      Spotkałem się z  mieszkańcami gminy w sprawie  możliwości otrzymania dofinansowania na wymianę pieców węglowych na gazowe, olejowe  i elektryczne. 

3.      W dniu 2 lutego podpisane zostało porozumienie z Firmą Eko-Bike, jako kontynuacja działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji i promowaniem aktywności z wykorzystaniem rowerów elektrycznych. Na jego mocy przewiduje się organizację cyklicznie odbywających się  zlotów osób jeżdżących na rowerach elektrycznych.  Otwarcie wypożyczalni planuje się na 21 marca br.

 

 

Dodatkowe informacje